Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Głównie 8-10 lat temu, na mniejszą skalę też i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ze względu na to, iż posiadanie polisolokaty związane jest z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy jest nierówny – znaczna ich część przeznaczona jest na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami zostaje obarczona tylko jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością określoną w umowie, na przykład co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje nieznaczną część z funduszu, który do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego nierzadko posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków uzbieranych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie wyspecjalizowane w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.