Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Nie każda spółka funkcjonuje z sukcesem na rynku. Wielokrotnie w wyniku niefrasobliwego zarządzania, niekorzystnych umów bądź po prostu zaskakujących przeciwności losu, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak gwałtownie, iż rodzi się obawa o niewypłacalność wobec wierzycieli czy nawet o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach trzeba zgłosić się o poradę doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – zawód regulowany

Na początku 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z zapisami tej ustawy obowiązująca wcześniej licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja nadawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymogi wyliczone w art. 3 obecnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, nieskazitelna opinia, posiadanie tytułu magistra, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią i zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin jest przeprowadzany co najmniej co pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, jak również odpowiadają na 100 pytań testowych z zakresu zarządzania, finansów, prawa oraz ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Jak może pomóc firmie doradca restrukturyzacyjny?

Prawo restrukturyzacyjne dało doradcom z licencją szersze uprawnienia niż te, które posiadali wcześniej syndycy. Syndyk podejmował działania wyłącznie na polecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może pomagać firmie na wiele miesięcy przed przystąpieniem do postępowania restrukturyzacyjnego, m.in. poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji, w jakiej znajduje się firma i określenie najskuteczniejszego dla danego przypadku kierunku restrukturyzacji czy przygotowanie kompletnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może także być przedstawicielem dłużnika w rozmowach mediacyjnych z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, ale też może wspomagać swoim doświadczeniem wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Restrukturyzacja to często przykra i zagmatwana procedura, wobec tego kluczowe jest, aby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w prosty sposób nakreślić dłużnikowi jego sytuację. Preferowaną cechą doradcy będzie także świetna orientacja w branży, w której funkcjonuje upadająca firma, gdyż upraszcza to sformowanie planu restrukturyzacji czy znalezienie i przedłożenie dłużnikowi potencjalnych źródeł finansowania.